นางสาวพัทธนันท์ ศรแก้ว
01 Oct 2021

ประกาศเปิดให้บริการห้องสมุดราชรถอักษรฯ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ประกาศเปิดให้บริการห้องสมุดราชรถอักษร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามปกติตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ในวันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ


ตามประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564(ฉบับที่ 34) เพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564