นางสาวพัทธนันท์ ศรแก้ว
22 Jul 2021

ประกาศงดให้บริการยืมหนังสือ - วารสาร ณ ห้องสมุดราชรถอักษรฯ


ห้องสมุดราชรถอักษรฯ งดให้บริการยืม หนังสือ - วารสาร แต่ยังคงสามารถคืน และยืมต่อได้ โดยติดต่อนัดหมายได้ทางไลน์และหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้