นางสาวสุกัญญา บุญเสริม
16 Sep 2019

"จิตอาสาการบินไทย ร้อยหัวใจ ล้านความดี" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ประชาชาติธุรกิจ ประจำวันที่ 16-18 กันยายน 2562 หน้า11