นางสาวพัทธนันท์ ศรแก้ว
06 Sep 2019

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดป้ายชื่อห้องสมุด “ราชรถอักษร” มอบรางวัลการประกวดคำขวัญ แล

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดป้ายชื่อห้องสมุด “ราชรถอักษร” มอบรางวัลการประกวดคำขวัญ และมอบผลงานหนังสือเสียง ในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสมุดราชรถอักษร กระทรวงคมนาคม โดยมี นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงฯ และสำนักงานรัฐมนตรี ร่วมพิธี 


 ห้องสมุดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2507 ตลอดระยะเวลา 55 ปีที่ผ่านมา ห้องสมุดฯ ได้ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในกลุ่มวิชาการเฉพาะ จัดหาหนังสือและเอกสาร สถิติข้อมูลต่าง ๆ ด้านคมนาคมขนส่ง และวิชาการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่โครงการต่าง ๆ ต่อมาได้พัฒนาการนำเข้าข้อมูลหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ Magic Library 4.0 x เมื่อปี 2543 ปัจจุบันได้เปลี่ยนการจัดเก็บการนำเข้า และการให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยขึ้นในรูปแบบเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ทั้งในระบบ Android และ iOS


 ในโอกาสครบ 55 ปี การก่อตั้งห้องสมุดฯ กระทรวงคมนาคม ได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเชิญชวนให้บุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ และสำนักงานรัฐมนตรี ได้ทราบประวัติการก่อตั้งห้องสมุด โดยจัดแสดงนิทรรศการและหนังสือทรงคุณค่าที่เก็บรักษาไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นวิวัฒนาการของหนังสือที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โครงการส่งเสริมการอ่านประกอบด้วย กิจกรรมรับสมัครสมาชิกห้องสมุด จากเดิมมีสมาชิก จำนวน 154 ราย ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 160 ราย รวมสมาชิกทั้งหมด จำนวน 314 ราย กิจกรรมรับบริจาคเงินจากผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ และสำนักงานรัฐมนตรี เพื่อจัดซื้อหนังสือที่น่าสนใจ มีสาระ หลากหลาย เพื่อรองรับการให้บริการของบุคลากร กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการอ่านหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สมัครเป็นจิตอาสาเข้ารับการอบรมและร่วมจัดทำหนังสือเสียง โดยนำข้อมูลจากวารสารราชรถอ่านบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม  (โอ-บิ) OBI สำหรับอ่านหนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสายตาฟัง กิจกรรมการประกวดคำขวัญห้องสมุดในหัวข้อปลุกหัวใจให้รักการอ่าน ได้คัดเลือกคำขวัญประจำห้องสมุดราชรถว่า “รักการอ่าน สร้างสรรค์ความคิด พิชิตความรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ” และกิจกรรมนิทรรศการความเป็นมา 55 ปี วิวัฒน์ห้องสมุด รวมถึงการตั้งชื่อห้องสมุดกระทรวงคมนาคมว่า “ห้องสมุดราชรถอักษร” เพื่อเป็นเอกลักษณ์สื่อถึงการจดจำห้องสมุดแห่งนี้ต่อไป