News

ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ธันวาคม 2565 รายละเอียดสามารถดาวนโหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th