News

จาก รายงานประจำปี 2562 สำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้าที่ 70