News

ห้องสมุดราชรถอักษร เปิดบริการให้สมาชิกสามารถ ยืม คืน ต่ออายุ หนังสือและวารสาร ในเวลา 8.00 -16.00 น. โดยขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้ามาใช้บริการ