News

ประกาศเปิดให้บริการห้องสมุดราชรถอักษร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามปกติตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ในวันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตามประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564(ฉบับที่ 34) เพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564